Q&A: alle vragen over één Protestantse Gemeente in Rhoon

De Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in Rhoon werken samen toe naar het vormen van één Protestantse Gemeente in Rhoon. Als streefdatum is mei 2024 vastgesteld. Lees hieronder alle veelgestelde vragen.

Waarom één worden?

Het Samen op Weg proces is gestart vanuit de Bijbelse opdracht om als Christen één te zijn. We belijden één Heer en hebben dezelfde belijdenisgeschriften en kerkorde. Als broeders en zusters hebben we het verlangen om samen de Heer te dienen en het geloof te delen en belijden. Samen sta je sterker.

Blijven de beide predikanten?

Ja, beide predikanten blijven actief binnen de Protestantse Gemeente en zullen in beide kerkgebouwen voorgaan tijdens de diensten.

Blijven beide kerkgebouwen in gebruik?

Ja, het is de bedoeling om de morgendiensten maandelijks af te wisselen in beide kerkgebouwen. De ene maand in de Dorpskerk, de andere maand in de Maranathakerk. In de zomermaanden juli en augustus zal er gebruik gemaakt worden van één kerkgebouw. De middagdiensten zullen, zoals dat nu gebruikelijk is, in de Dorpskerk gehouden worden. Met uitzondering van bijzondere diensten, kan er besloten worden om de middagdienst in de Maranathakerk te houden.

Wat wordt de naam van de nieuwe gemeente?

De kerkorde van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland heeft hier duidelijke regels over. Het is of de Hervormde Gemeente te… of de Gereformeerde kerk te …. of na een samengaan wordt het “de Protestantse Gemeente te …. Voor ons geldt daarom straks de benaming ‘Protestantse Gemeente te Rhoon’. De namen van beide kerken, de ‘Dorpskerk’ en de ‘Maranathakerk’ blijven we natuurlijk gebruiken.

Wat gebeurt er met het vermogen van beide kerken?

Er ontstaat één nieuwe gemeente waarbij de financiële reserves van beide gemeenten worden  samengevoegd.

Wat is de grondslag voor beide kerken?

Beide kerkenraden hebben hierover gezamenlijke afspraken gemaakt. Deze zijn na te lezen in het concept beleidsplan en concept plaatselijke regeling voor na het samengaan.

Hoe wordt de eerste zondag van samengaan gevierd?

Dat weten we nog niet, de Samen op Weg-commissie doet een voorstel aan de kerkenraad.

Hoe lang werken we al aan eenheid?

De mogelijkheid om als Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk samen te gaan, is iets dat decennia terug aan de orde is geweest. Na jaren waarin er steeds meer activiteiten gezamenlijk ondernomen werden, is er in het beleidsplan van 2018-2022 door beide kerkenraden opgenomen om ‘te onderzoeken of er draagvlak is om te komen tot één Protestantse gemeente in Rhoon’.

Hoe is het proces gestart?

In de zomer van 2019 is de Samen op Weg commissie opgericht. Deze bestaat uit vier gemeenteleden en vier kerkenraadsleden, afkomstig uit beide gemeenten. Dhr. G.H. van de Graaf is de onafhankelijk voorzitter van de commissie. In november 2019 is een gezamenlijke start gemeentebijeenkomst geweest. Er was een grote opkomst uit beide kerken en we constateerden dat er veel enthousiasme was om samen verder te gaan.

Welke rol heeft de Samen op Weg commissie?

De Samen op Weg commissie heeft diverse voorstellen gedaan die door de kerkenraden zijn overgenomen. Het algemene advies was om geleidelijk steeds meer zaken gezamenlijk te ondernemen om elkaar beter te leren kennen en de onderlinge band te verstevigen Zo kwam het in 2022 tot een gezamenlijke kerkdienst op elke eerste zondag van de maand, werden de beide kerkbladen gecombineerd tot één blad en gingen de beide diaconieën gezamenlijk vergaderen.   

Zijn alle gemeenteleden voorstander van het samengaan?

Beide kerkenraden zijn unaniem enthousiast om samen te gaan en geloven dat deze eenwording bijdraagt aan een toekomstgerichte kerk in Rhoon. Daarnaast heeft voor veel jongeren de Hervormde of Gereformeerde achtergrond geen betekenis meer. Dit geldt niet voor iedereen. Een deel van de gemeente heeft vragen of is kritisch op de ingeslagen koers van de kerkenraad. Zij maken zich voornamelijk zorgen over de identiteit van de kerk, besluiten rond gezinscommunie en de kaders met betrekking tot het huwelijk.

Wat gebeurt er op de gemeentebijeenkomsten van 20 november (in ’t Centrum) en 21 november (in de Maranathakerk)?

Het voornemen tot samengaan en de basis waarop (zoals vastgelegd in het concept beleidsplan en plaatselijke regeling) worden aan de gemeente voorgelegd. De gemeenteleden kunnen hierop reageren. De bijeenkomst staat in het teken van het horen van de gemeente. Er wordt dus niet gestemd of een besluit genomen. Nadat de gemeenten zijn gehoord zullen beide kerkenraden een beslissing nemen.

Waarom zijn de gemeentebijeenkomsten niet samen?

De kerkorde schrijft voor dat iedere gemeente afzonderlijk gehoord moet worden. De keuze voor twee verschillende dagen heeft als voordeel dat de procesbegeleider dr. Van de Graaf alle bijeenkomsten kan bijwonen en voorzitten. Ook de beide predikanten hopen bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn.

Wat is het verdere tijdspad?

Als de beide kerkenraden in december definitief besluiten tot samengaan dan volgt er nog een formeel proces van goedkeuring. De classis moet toestemming geven op basis van de haar toegezonden beleidsstukken incl. een financiële onderbouwing. Ook moet alles via een notaris juridisch worden vastgelegd.  Als hierin geen onverwachte hobbels komen, lijkt zondag 26 mei 2024 een mooie en reële datum om definitief samen te zijn.

Staat jouw vraag er nog niet tussen? Neem vooral contact of met een van de predikanten of een van de voorzitters van de kerkenraden. Zie contactpagina

Lees ook: