Besluit tot één Protestantse Kerk in Rhoon

Op 20 november jl. was het gemeenteberaad van de Hervormde Gemeente en op 21 november eenzelfde beraad van de Gereformeerde Kerk. Er was zowel een middag- als een avondbijeenkomst en deze stonden alle vier onder leiding van de procesbegeleider Dr. G.H van de Graaf met achter de tafel ook een afvaardiging van de kerkenraad. In totaal hebben ruim 100 gemeenteleden van beide kerken de bijeenkomsten bijgewoond. De concept plaatselijke regeling, het concept beleidsplan en het concept besluit tot samengaan werden gepresenteerd en de gemeenteleden hadden de gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. Kerkordelijk heet dat het ‘horen’ van de gemeente. 

Beide kerkenraden

De volgende stap was dat de beide kerkenraden in de eigen kerkenraadsvergadering de bijeenkomst hebben geëvalueerd. De kerkenraadsvergadering van de Hervormde Gemeente was op 11 december jl. en die van de Gereformeerde Kerk was op 12 december jl.

De beide kerkenraden kijken positief en dankbaar terug op de gemeenteberaden. De betrokkenheid was goed en de sfeer was positief en opbouwend. Een aantal zaken in de plaatselijke regeling en beleidsplan konden wij toelichten en verduidelijken. Naar aanleiding van overige opmerkingen zijn enkele aanpassingen nog gedaan; zinsneden zijn beter leesbaar gemaakt, teksten die in het beleidsplan en plaatselijke regeling over hetzelfde onderwerp gingen zijn beter op elkaar afgestemd en in het beleidsplan is ook aandacht besteed aan ’t Centrum en aan de actie Kerkbalans.

Overduidelijke steun

Het belangrijkste dat uit de gemeenteberaden naar voren kwam was een overduidelijke steun aan het concept besluit tot samengaan.

In de beide kerkenraadsvergaderingen zijn de (aangepaste) concept plaatselijke regelingen en het  beleidsplan voor de periode na samengaan definitief vastgesteld.

Tevens is het concept besluit tot samengaan bekrachtigd, de voorzitters en scriba’s van beide gemeenten hebben dit besluit ondertekend. Alle stukken worden ook ter informatie op de websites geplaatst.

De volgende stap

Hiermee is dus een belangrijke en vreugdevolle stap gezet in het Samen op Weg proces!

De volgende stap is dat er namens beide gemeenten een verzoek tot instemming uitgaat naar het breed-Moderamen van de Classicale Vergadering Zuid-Holland-Zuid. Wij zullen zien hoe hier op wordt gereageerd en welke vragen worden gesteld dan wel aanvullende informatie moet worden aangereikt. Ook zal het samengaan notarieel moeten worden vastgelegd, hier zullen wij volgend jaar ook de benodigde acties in ondernemen.

Deel je ideeën

Zoals eerder aangegeven is zondag 26 mei 2024 de streefdatum om samen te gaan. Vanzelfsprekend moet dat een feestelijke aangelegenheid worden. Wij hebben de Samen op Weg commissie gevraagd om deze dag voor te bereiden. Het is de bedoeling dat beide kerkgebouwen hierbij een rol spelen. Ook zou het mooi zijn als we als kerkelijke gemeente ons ook zichtbaar kunnen presenteren in het dorp zelf. Heeft u zelf goede suggesties, aarzelt u dan niet om deze aan de SoW commissie (voorzitter is Sander van der Kaaij) kenbaar te maken.

Wij zijn dankbaar voor de voortgang en bidden om Gods zegen in het verdere proces tot samengaan.

Hartelijke groet namens de beide kerkenraden, Aad Stortenbeker en Hilko Hartog